Visie

logo-blauwOuders en familieleden van tien – twaalf jonge mensen met een verstandelijke of meervoudige handicap in Wijk bij Duurstede en omgeving hebben elkaar gevonden in het streven naar ‘kleinschalig wonen’ in de eigen regio. Kleinschalige wooninitiatieven sluiten aan bij maatschappelijke ontwikkelingen (dé-institutionalisering); op diverse plaatsen komen na initiatieven voor ouderen, nu ook kleinschalige wooninitiatieven van de grond voor gehandicapten.

Concept startnotitie wooninitiatief Wijk bij Duurstede

Inleiding
Ouders en familieleden van tien – twaalf jonge mensen met een verstandelijke (meervoudige) handicap in Wijk bij Duurstede  en omgeving hebben elkaar gevonden in het streven naar ‘kleinschalig wonen’ in de regio. De zorg en begeleiding die geboden zal worden moet voldoen aan de wensen en verwachtingen van de potentiële bewoners, ouders en familie. De ouders en familie willen medeverantwoordelijkheid blijven dragen voor het leven van hun kind/ broer of zus in de toekomst. De tien – twaalf betrokkenen (kinderen, familieleden met een verstandelijke handicap) zijn of worden aangemeld bij het CIZ (Centraal Indicatie Orgaan) om een PGB of ZIN toegewezen te krijgen. In deze notitie wordt een eerste aanzet gegeven ten aanzien van de eisen die gesteld worden aan de zorg. De ouders en familieleden verwachten geen traditionele ‘woonvoorziening’ maar wensen begeleiding en verzorging ‘op maat’.

De toekomstige bewoners
Tien – twaalf jonge mensen met een verstandelijke handicap in de leeftijd tussen 10 en 22 jaar, waarvan een aantal een meervoudige beperking heeft, hebben de wens te kennen gegeven in de toekomst in een kleinschalige woonvorm in Wijk bij Duurstede te gaan wonen.  Een aantal van hen maakt op dit moment gebruik van een wooninstelling voor mensen met een verstandelijke handicap, de andere potentiële bewoners wonen bij ouders. Een aantal potentiële bewoners bezoekt overdag een kinderdagcentrum of dagbesteding voor kinderen/jongeren met een meervoudige beperking en een aantal gaat naar een school voor speciaal onderwijs. Sommigen kennen elkaar al jaren via school, KDC of vrijetijdsclubs.

Inventarisatie en verwachtingen
Begeleiders respecteren de blijvende verantwoordelijkheid in het bijzonder door de betrokkenheid van de ouders en wettelijk vertegenwoordigers bij de zorgprocessen; niet in praktische uitvoering, maar wel in de duidelijke betrokkenheid bij besluiten. Daarbij wordt de mogelijkheid om individuele afspraken te maken en bij te stellen betreffende de dagelijkse zorg niet uitgesloten.

Leefstijl en identiteit
Er wordt aansluiting gezocht bij de wijze van opvoeding zoals ouders hun kinderen nu ook opvoeden. Dat betekent dat de potentiële bewoners in een omgeving zullen wonen waar respect is voor ieders eigenheid waar identiteit en levensbeschouwing deel van uit maakt. Van zowel personeels, bewoners als ouders wordt verwacht dat zij deze doelstelling onderschrijven.

Levensloop
Iedere potentiële bewoner en zijn/haar ouders en familie zal een eigen tempo kennen betreffende het ‘zich los maken’ uit woonomgeving. De mate waarin dit plaats vindt hangt af van de wensen van ouders en potentiële bewoner en van de kwaliteit van begeleiding.

In stand houden van sociale netwerken
Het contact met ouders en familieleden wordt gecontinueerd, ook als zij niet meer bij ouders/ familie wonen. Het is stand houden van deze sociale contacten is een essentieel onderdeel van de ondersteuningsplannen van de individuele bewoners. Voorkomen moet worden dat het uit huis gaan inhoudt dat bestaande sociale contacten worden verbroken. Daarom zal er soms enige investering plaats moeten vinden, bijvoorbeeld het regelen van begeleidend vervoer wanneer iemand op bezoek wil gaan.

Wonen in een gezinsstructuur met huiselijke sfeer
Het deel uitmaken van een groep, samen wonen in één huis betekent dat men met elkaar rekening moet houden, maar dat men met elkaar een aantal activiteiten doet, belevingen als groep en begeleid worden als groep worden van belang gevonden.

Voortzetting van eigen recreatief patroon
Zoveel mogelijk zal men deel blijven uitmaken van clubs, zwemmen en andere activiteiten waar men op dit moment gebruik van maakt.

Individueel ondersteuningsplan
Voor elke potentiële bewoner zal een individueel ondersteuningsplan opgesteld worden, al of niet in samenspraak met de zorgaanbieder (dagbesteding en/of wonen).

Maatschappelijke integratie
De potentiële bewoners zullen zoveel mogelijk gebruik maken van de reguliere voorzieningen zoals deze ook door alle andere burgers gebruikt kunnen worden.

Samengevat:

 • Er wordt geen voorziening gevraagd maar een woning
 • Verwacht wordt dat de betrokkenen op dezelfde manier deel van de samenleving uit zullen blijven maken zoals dat nu het geval is.
 • Begeleidingsdoeleinden worden niet gekoppeld aan de woonvoorziening of ontleend aan de organisatie die de woning beheert. Van de begeleiders wordt individuele ondersteuning verwacht, maar ook ondersteuning in het samen groep-zijn. Alle betrokkenen hebben een individueel ondersteuningsplan waar vanuit gewerkt wordt.

Samen wonen
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

 • De potentiële bewoners hebben allemaal een ruime zit/slaapkamer en (eventueel) eigen badcel met douche, toilet en wastafel. Een aantal potentiële bewoners zou graag in een appartement willen wonen omdat zij, naar verwachting, meer tijd in hun eigen kamer/appartement zullen doorbrengen. Een appartement zou moeten bestaan uit: een zitkamer, gescheiden slaapkamer, keukenblok en natte cel met douche, toilet en wastafel.
 • De gezamenlijke ruimte bestaat uit twee huiskamers,  een gezamenlijke keuken, slaapwachtruimte en kantoor.
 • De woning beschikt over een ruime omheinde tuin en een aantal kamers/ appartementen op de begane grond. Ook de gemeenschappelijke ruimten zijn gelegen op de begane grond.
 • De woningen zijn gelegen in de nabijheid van de eigen vertrouwde omgeving van Wijk bij Duurstede
 • De woonvorm kan bereikt worden per Openbaar Vervoer of met het georganiseerd vervoer.
 • Mogelijkheid tot logeren is een pré.
 • Aanpassingen voor meervoudig gehandicapten (individuele ruimte) worden via de WVG aangevraagd.
 • Er is een goede installatie voor bewaking (met geluid en beeld) van de bewoners.
 • Bewoners, ouders en familie zijn betrokken bij: verkrijgen huisvesting, aanpassingen, inrichting gezamenlijke ruimten, aanname personeel, opstellen ‘huis’ regels, regelen geldzaken betreffende huur, energiekosten, voeding, verzekeringen enz.

Begeleiding

 • van maandag tot vrijdag van 15.00 - 23.00 uur aanwezig
 • van maandag tot vrijdag en in het weekend van 23.00 - 10.00 uur aanwezig
 • zaterdag en zondag van 24-uurszorg
 • bij ziekte en vrije dagen geldt 24-uurs zorg
 • nachtaanwezigheid is absolute noodzaak (slaapdienst)
 • indien de indicatie hier aanleiding toe geeft, zal een wakende wacht aanwezig moeten zijn